Skip directly to content

Pedagogisch project

Ons pedagogisch project vormt het fundament van de school. De ankerpunten ervan zijn stevige pijlers die een beeld geven waar onze school voor staat en waar we naartoe willen. Wij nodigen ouders uit om loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school te staan en deze mee te dragen.

Onze school is een katholieke school, een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen. Het is een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Gelet op haar dienstbaarheid aan de Vlaamse Gemeenschap wordt ze door de Overheid gesubsidieerd. Onze school voorziet een stimulerende en stabiele leeromgeving en bevordert de totale ontwikkeling van allen die leven en werken in de schoolgemeenschap. Zij verschaft de leerlingen de kennis, inzichten en vaardigheden die nodig zijn in het dagelijkse leven. Zij streeft naar kwaliteit op het gebied van academische, artistieke, culturele en sportprestaties. Zij voorziet een omgeving, waarin zowel de leerkracht als de leerling zich goed voelen, waarin allen kunnen werken en waarin het zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld bevorderd en gevoed worden.

Hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende ankerpunten van ons pedagogisch project, die van onze school een aangename leef- en leerschool maken. Indien u de school wat beter wil leren kennen, wil ik u heel graag uitnodigen om (graag na afspraak) eens bij ons langs te komen. Onze deur staat altijd open.

1. Schoolgemeenschap

Het schoolbestuur, de directeur, de leerkrachten en de andere personeelsleden, het centrum voor leerlingenbegeleiding, de ouders en de kinderen bouwen samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg, aan onze schoolgemeenschap.

In onze school ervaren de kinderen dat hun opvoeders met hen begaan zijn. Zij worden opgeroepen om op creatieve wijze aan hun bestaan gestalte te geven als een gave en een opdracht.

De directeur, de leerkrachten en de personeelsleden zijn de dragers van het opvoedingsproject en de belangrijkste uitvoerders ervan. Dit impliceert dat zij daartoe een gunstig klimaat scheppen. In samenwerking, wederzijdse waardering en respect voor elke medemens, proberen zij een positieve geest in de school te creëren.

De ouders zijn actieve partners en worden uitgenodigd om te helpen bij het uitbouwen en schragen van de schoolgemeenschap.

Het schoolbestuur is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het hele schoolgebeuren. Zij is bestuurlijk ook de eindverantwoordelijke. Vanuit die verantwoordelijkheid betrekt zij alle partners bij het onderwijsgebeuren en stimuleert hen tot loyaal engagement.

2. Herkenbare katholieke school

Onze school baseert zich op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbelschristelijke geloofstraditie en waarborgt een hedendaags geloofsaanbod aan de jeugd. Dit vertaalt zich o.a. in hedendaagse lessen godsdienst waarin we ‘vreugde en hoop’ willen wekken bij de kinderen. We vormen een werk- en leefgemeenschap waarin we samen het geloof beleven, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. De openheid voor diepere levensvragen en de zorg voor de beleving van de evangelische en tevens menselijke waarden zijn belangrijke kenmerken van onze school en ontdekken de kinderen in hun persoonlijk contact met de leerkracht.

Onze school maakt werk van aangepaste pastorale animatie en verzorgt op de belangrijke momenten van het kerkelijk jaar kindgerichte vieringen. Ook de beleving van de christelijke solidariteit met o.a. de derde en de vierde wereld is haar eigen. In het tweede semester bereiden de leerkrachten van het 1ste leerjaar in de klas de eerste communieviering voor. Zowel voor deze viering als voor het Vormsel in het 6de leerjaar genieten we een heel goede samenwerking met de parochie Sint-Willibrord.

We vervullen onze opdracht in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. Daarom benaderen we de anderen met veel respect en eerbied en verwachten we van alle leden van de schoolgemeenschap dat zij eerbied opbrengen voor het geloofsaanbod van de school.

3. Opvoedingsproject

Opvoeden betekent gericht werken aan de begeleiding van kinderen bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. Onze school helpt de kinderen in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid.

We stellen ons actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is. Waardering en respect voor ieders eigenheid zijn essentiële vertrekpunten. Het verder kijken dan de eigen kring, het leren omgaan met verschillen in taal, huidskleur, bezit, ... moet de kinderen leren om positief om te gaan met de multiculturele aspecten van onze maatschappij.

We zijn ervan overtuigd dat een schoolgemeenschap maar behoorlijk kan functioneren in een ordevol geheel, waar er afspraken en regels zijn om ieder zijn plaats te kunnen geven. Daarom zijn discipline, tucht en voornaamheid geen holle slogans maar inhoudsvolle begrippen. Het doel hiervan blijft altijd: het streven naar veilige en geborgen samenlevingsverbanden.

Dit alles moet uitmonden in een aanvaarding van de eigen persoon. Onze school maakt werk van het vertrouwen in eigen kunnen, het juist inschatten van eigen mogelijkheden en beperktheden. Concurrentie om de concurrentie wordt vermeden. Het presteren volgens eigen talenten wordt gestimuleerd.

4. Vormingsproject en breed zorgkader

Onze school biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan kinderen, elk met hun talenten en behoeften, kwalitatief hoogwaardig onderwijs, zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking. Zij legt de nadruk op een pedagogische benadering van het kind en streeft de totale vorming van de persoon na. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat hierin centraal. Onze school biedt alle leerlingen optimale ontplooiingskansen op intellectueel, sociaal en affectief gebied.

Grote nadruk ligt op het proces, op het ‘leren leren’, de leergierigheid en nieuwsgierigheid, het probleemoplossend denken en het ‘tot inzicht komen’. Er gaat veel aandacht naar kindgerichte werkvormen. Het kind helpen in zijn groei naar creatieve zelfstandigheid, naar gemotiveerd en zelfstandig werken, wordt als een opdracht van iedere dag ervaren.

Opdat kinderen optimale groeikansen zouden krijgen, probeert ons team zijn onderwijs af te stemmen op de zorgvragen van kinderen. Dat betekent o.a. dat de leerkrachten de verschillen tussen kinderen als uitgangspunt voor hun onderwijs nemen. We leggen de nadruk op een handelingsgerichte aanpak.

De leden van het schoolteam werken aan een gemeenschappelijke visie inzake zorgverbreding: zij zijn bekommerd om de volledige schoolloopbaan van de leerlingen en ontwikkelen strategieën om leermoeilijkheden vroegtijdig te onderkennen en te verhelpen door middel van observatieschema’s , leerlingvolgsysteem, gesprekken met het zorgteam, individuele begeleiding in de zorgklas, individuele leerlijnen, tussentijds overleg met ouders, therapeuten, …

Er is een bestendige zorg voor het individuele zorgenkind. Die specifieke zorgvragen kunnen zeer verscheiden zijn. Het gaat zowel om meer- en hoogbegaafden als om kinderen met leermoeilijkheden. Het gaat om kinderen met een andere taal en cultuur, maar ook om kinderen met een handicap, met sociale of emotionele moeilijkheden, …

Het is een grote uitdaging voor ons team om de zorg te verbreden voor die kinderen die specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften hebben. We houden hierbij wel rekening met de beperkingen beschreven in punt 6 ‘Inschrijven van leerlingen’ onder de rubriek “Draagkracht van de school”. De leerkrachten houden rekening met leerlingenkenmerken, zij zijn bereid om de eigen pedagogische en didactische aanpak in vraag te stellen, zij volgen en signaleren en zij treden remediërend op door middel van differentiatie en individualisatie (hoekenwerk, contractwerk, niveaulezen en/of partnerlezen, extra instructie, herhalingslessen, extra creatieve taken met meer uitdaging, computerwerk, …). Zij werken planmatig en oordeelkundig aan onderwijsverbetering.

Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften is een deel van de taak van elk teamlid. De klassenleerkracht is de spilfiguur van de zorg op school en eindverantwoordelijke voor de leerlingen van zijn klas, maar wordt in raad en daad bijgestaan, begeleid en ondersteund door het zorgteam. De zorgleerkrachten organiseren o.a. remediëringsmomenten, individueel of in kleine groepen voor kinderen met specifieke problemen. Dit gebeurt binnen de lesuren in de zorgklas. Zij ondersteunen de klassenleerkrachten bij differentiatie (bijv. door het organiseren en begeleiden van activiteiten voor hoogbegaafden en door het opvolgen van individuele leerlijnen). Ze helpen bij het zoeken naar nieuwe materialen, bij het begeleiden van kinderen met sociaal-emotionele problemen, enzovoort.

De zorgcoördinator van de school behartigt zorgvragen van leerlingen, ouders en leerkrachten. Bovendien vervult ze een brugfunctie tussen de school, de ouders, de externe hulpverleners en het CLB. De opvolging van zorgvragen door ouders behoort eveneens tot de taak van het zorgteam.

In de kleuterschool en de lagere school worden ruimte, tijd en kansen op nascholing toegewezen aan (zorg)leerkrachten die hun aandacht exclusief kunnen richten op de kinderen die het moeilijk hebben.

In de werkgroep + bieden we snel-lerende en hoogbegaafde kinderen extra uitdagingen aan met de nadruk op een creatieve verwerking (van hetgeen ze in klas hebben geleerd). Bijvoorbeeld een presentatie maken in Powerpoint, een muzische insteek in de vorm van een toneeltje of een gedicht, een korte kennismaking met een vreemde taal, een filosofische beschouwing uitdiepen, … Dit gebeurt op vraag van de klasleerkracht.

Bij de jongste kleuters doen we een beroep op een kinderverzorgster om de kleuterleidster bij te staan.

In het kinderparlement staan we open voor vragen en zorgen van de kinderen zelf. Ze worden er met respect gehoord en soms vinden kleine bekommernissen via deze weg een snelle oplossing.

De veiligheid van de kinderen primeert. In samenwerking met de preventieadviseur doet onze school er alles aan om kinderen een veilige en kindvriendelijke omgeving aan te bieden: afgesloten van de openbare weg, veilig speel- en klimmateriaal, constante begeleiding, …

5. School in de wereld

Om goed onderwijs te garanderen, is het nodig om geregeld over de muren van het schoolgebouw te kijken. Daarom zorgen we zowel in de kleuterklassen als in de lagere school voor een rijk aanbod aan uitstappen die aansluiten bij de projecten waar de kinderen in klas rond werken. Via toneel-, museum- en filmbezoeken dompelen we onze leerlingen ook graag onder in een eigentijds cultuurbad.

We leren de kinderen om aandacht te hebben voor wat in de wereld leeft, zowel dichtbij als veraf. In elke klas krijgt actualiteit de nodige aandacht. In het kader van ons buurlandenproject met basisschool ‘De Marshof’ uit Zwolle, gaan de kinderen van het 5de leerjaar elk schooljaar op driedaagse naar Nederland. Tijdens het tweede semester komen de Zwollenaars van groep 7 (=5de leerjaar) ook drie dagen naar Brugge.
Door deelname aan dit project kunnen de kinderen

 • contacten leggen (en onderhouden) met kinderen uit een ander land.
 • media gebruiken om deze contacten te ondersteunen (e-mail, internet, powerpoint, brief).
 • gemeenschappelijke interesses, dromen, verlangens, vragen, … ontdekken op gebied van onderwijs, samenleven, wonen, werk, toekomstperspectieven, ….
 • open staan voor het anders zijn. Verschillen ontdekken. Tijd nemen om de anderen te leren kennen, kritisch en toch open voor verschillen.
 • overeenkomsten en verschillen ontdekken tussen Nederland en Vlaanderen.
 • kennismaken met school (de Marshof), stad (Zwolle) en land (Nederland).

Daarenboven houden de kinderen elkaar doorheen het schooljaar op de hoogte van het schoolgebeuren en van belangrijke momenten in de school en de omgeving.

Het 6de leerjaar gaat jaarlijks in september een week op plattelandsklas naar manege Groenhove in Torhout. Het is de bedoeling om de jongens en de meisjes de kans te geven om eens gezellig samen te zijn buiten de schoolmuren. Gedurende deze vijf dagen worden allerlei activiteiten voorzien. De kinderen leren er paarden verzorgen en paardrijden, ze gaan op natuurexploratie in het bos van Groenhove. Ze bezoeken het kasteel van Wijnendale en maken kennis met de werking van een melkveebedrijf, …
Het geheel wordt geleid door de leerkrachten van het zesde leerjaar en de mensen van de manege Groenhove die het paardrijden aanleren en de groep begeleiden tijdens de uitstappen met de huifkar of per fiets.

6. Toekomstgericht

Onze basisschool beschikt over een mooi computerlokaal met recent ICT-materiaal waar elke klas tijdens vaste werkmomenten gebruik van maakt. Alle klassen zijn voorzien van computers met aansluiting op het internet. We vinden het belangrijk om de leerlingen zinvol en op een verantwoorde wijze met dit medium te leren werken. De ICT-coördinator van de school ondersteunt de leerkrachten en houdt de hard- en software up-to-date.

We genieten een zeer goede samenwerking met de secundaire school, Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartinstituut, waarmee we het gebouw delen. Ook zij beschikken over een uitgerust computerlokaal waar de basisschool gebruik van kan maken.

In verschillende mediaklassen kunnen de kinderen les volgen op groot scherm.

Op onze website www.basisschooldoornstraat.be vind je zowel voor kleuters als voor leerlingen lager een rubriek met allerlei leuke opdrachten en activiteiten in spelvorm die nauw aansluiten bij de leerinhouden die de leerkrachten in klas aanbieden. De kinderen leren dit op school kennen, maar surfen ook thuis met veel plezier naar onze website. Kortom, een echte aanrader.

Het is essentieel dat leerkrachten les kunnen geven met goed materiaal. Daarom werken we met de 6 basisscholen van Sint-Lodewijk heel nauw samen om die leer- en werkboeken te gebruiken die het best voldoen aan onze verwachtingen en gebruiken we enkel methodes die aansluiten aan de vooropgestelde eindtermen.

We besteden voortdurend aandacht aan onze gebouwen. De basisschool en de middelbare afdeling slaan de handen geregeld in elkaar voor allerlei bouwprojecten.

7. Werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling via de Axenroos

Kinderen gaan op allerlei wijzen met elkaar om: ze praten, ze spelen, ze werken samen, ze zoeken elkaar op, ze zijn heel vaak lief voor elkaar maar maken ook af en toe eens ruzie. Elk kind is verschillend en heeft een eigen manier om te reageren op bepaalde gebeurtenissen en op andere kinderen. Op de ene situatie reageert een kind ook anders dan op de andere. Sommige kinderen hebben geen probleem in omgang met klasgenootjes, anderen dreigen uit de boot te vallen.

Op onze school krijgt die sociale omgangstaal de nodige aandacht. Het welbevinden staat centraal. Want pas als kinderen zich thuis voelen op school, komen ze tot leren. Ons schoolteam vindt de axenroos (ontwikkeld door F. Cuvelier) hiervoor een zinvol instrument. Het geeft de kinderen een eenvoudig en toch volledige kijk op hoe ze zich ten opzichte van elkaar kunnen gedragen. Op een speelse manier leren ze allerlei gedragsvormen verkennen en beleven.

De dieren van de axenroos hebben allemaal hun eigen manier van doen, hun eigen karaktertrekjes. Het ene dier neemt graag de leiding, het andere volgt liever. Het ene dier helpt graag en nog een ander geniet ontzettend van cadeautjes en verwennerijen. Via de gedragingen van de dieren geven leerkrachten de kinderen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen en op die manier zichzelf beter te leren kennen. Samen met de leerkracht leren ze conflicten helder bespreken.

Elk kind heeft eigenschappen van verschillende dieren, maar neigt soms vaker naar één bepaald dier. Kinderen kunnen elk dier op een heel fijne manier zijn, maar ook op een verkeerde manier. Soms kan een dier heel ver gaan in zijn gedragingen en kan het gebeuren dat het een pestkop wordt, of misschien wel gepest wordt. Wij willen onze kinderen hier zicht op laten krijgen en hen laten aanvoelen dat sociaalvaardige mensen erin slagen om naargelang de situatie de verschillende axen te bewandelen.

Zo bijvoorbeeld zetten we elke maand één dier centraal en krijgt elk leerjaar een bijhorend aandachtspunt om eens heel speciaal op te letten. Ook via het rapport krijgen ouders zicht op de bevindingen van de leerkracht hieromtrent.

8. Gezonde school

De laatste jaren wordt er veel aandacht besteed aan gezondheid. In het kader van onze opvoedingsopdracht willen we hier als school natuurlijk ons steentje bijdragen en kinderen aansporen tot een gezonde levensstijl. Beweging en gezonde voeding staan hierin centraal.

 • In alle leerjaren komt het onderwerp ‘gezondheid’ tijdens de lessen aan bod.
 • Tijdens korte ‘smikkelmomentjes’ in klas net voor of net na de speeltijd krijgen alle kinderen dagelijks de kans om hun stuk fruit of hun koek op te eten. Op die manier kunnen ze zich tijdens het speelkwartier volop uitleven.
 • Tijdens de voormiddag vragen we om enkel fruit of groente te eten als tussendoortje. ’s Namiddags mogen de kinderen vrij kiezen: een stuk fruit of een koek.
 • Voor kinderen die op school een warme maaltijd nemen, hechten we belang aan een (gezonde) variatie in het dessertaanbod: fruit, droge koek, yoghurt, pudding, koekje met wat chocolade, …
 • Elke maandagochtend om 8.40u. is er voor kleuter en lager een kort aerobicmoment op de speelplaats om de week fris en opgewekt te starten.
 • Kwaliteitsvolle turn- en zwemlessen
 • Bewegingstussendoortjes tussen de lessen

Hiermee willen we alle kinderen motiveren om veel te bewegen en gezond te eten.

 

9. School met een open deur

Om op een goeie manier samen school te maken, is communicatie essentieel. Tijdens een kennismakingsdag op het einde van augustus geven we de kinderen en hun ouders de kans om na een lange vakantie de sfeer terug op te snuiven en even kennis te maken met de nieuwe klas, de nieuwe leerkracht en misschien enkele nieuwe vriendjes. De leerkracht geeft een woordje uitleg over de werking en verduidelijkt enkele activiteiten typisch voor dat leerjaar. Het is voor kinderen geruststellend om te weten waar ze het volgende schooljaar terecht komen. Voor ouders is het een ideale gelegenheid om belangrijke (medische) achtergrondinformatie over hun kind door te geven aan de leerkracht. De leerkrachten voorzien die namiddag ook ruimschoots tijd voor vragen.

In de loop van het eerste trimester zijn er verschillende infodagen (1ste kleuter, 1ste leerjaar, …) waarbij de juf of meester de ouders uitnodigt in klas. Tijdens zo’n kijkmoment krijgen ouders een woordje uitleg over de didactiek die wordt toegepast en zien ze hun kind in volle actie.

In het begin van het tweede trimester is er een infoavond voor ouders met kinderen in de 3de kleuterklas. De kleuterleidster, de zorgcoördinator en de medewerker van het CLB hebben het over schoolrijpheid en de voorbereiding op het 1ste leerjaar.

Minstens twee keer per jaar is er een oudercontact waarin allerlei zaken besproken kunnen worden en mogelijks concrete afspraken gemaakt worden voor de verdere begeleiding van een kind.

 • Voor de kleuterafdeling begin februari en eind juni
 • Voor de lagere school eind december en eind juni

Vóór de paasvakantie nodigen de leerkrachten van het 6de leerjaar de ouders uit betreffende de studiekeuze van hun kind in het secundair onderwijs.

Elke maand krijgen ouders (op papier of via e-mail) een nieuwsbrief met de belangrijkste gebeurtenissen voor de komende maand en een overzicht van de activiteiten per klas. Belangrijke klas- en schoolactiviteiten delen we ook nog eens per brief mee. Ook op onze website ‘www.basisschooldoornstraat.be’ staan een gedetailleerde planning van de maand, een globaal overzicht van het schooljaar en leuke foto’s van de kinderen (op uitstap).

In de kleuterafdeling krijgen de kleuters geregeld ‘de Kleuterredactie’ mee naar huis, een overzicht van de activiteiten van het voorbije thema. Dit geeft ouders een beeld van hetgeen hun kind in klas gedaan heeft.

Twee keer per jaar (in december en juni) verschijnt onze schoolkrant. Daarin schrijven de leerkrachten en de kinderen artikels en publiceren ze plezante foto’s. Het geeft ouders een beeld van wat er allemaal op school gebeurt.

Uiteraard is er altijd ruimte om een tussentijds gesprek met de leerkracht aan te vragen.

Wie vragen of bekommernissen heeft of wie graag wat toelichting krijgt rond een bepaald item, nodigen we graag uit om contact op te nemen met de leerkracht of met de directie.