Skip directly to content

Ziekte, binnenspelen, geneesmiddelen

Een zieke leerling op school

Zieke leerlingen moeten de nodige verzorging krijgen en horen thuis te zijn. De school heeft niet de mogelijkheden om zieke kinderen op te vangen.

Als een kind ziek wordt of als er een ongeval gebeurt, neemt de school altijd contact op met de ouders met de vraag om het kind af te halen. Bij dringende gevallen zal de school de hulp inroepen van de huisarts of een andere beschikbare arts.

In noodgevallen kan de hulpdienst opgeroepen worden. Ook in dit geval worden de ouders zo vlug mogelijk verwittigd. Het is essentieel dat we ouders vlot kunnen bereiken. We vragen dan ook om iedere adres- of telefoonwijziging aan de school te melden.

Medicatiegebruik op school

In principe dienen we de kinderen bij acute ziekte op school geen geneesmiddelen toe zonder afspraak met de ouders of zonder advies van een arts omdat het belangrijk is dat elk ziektebeeld door een arts juist kan worden ingeschat..

We vragen ouders om medicijnen zoveel mogelijk thuis al te geven. Moet een kind door omstandigheden toch medicatie krijgen op school, dan gebeurt dit enkel als er voldaan is aan de volgende voorwaarde.

Ouders vullen een attest medicijnen in (te verkrijgen via het secretariaat of via de website onder de rubriek ‘actueel’, bij ‘attest medicijnen’). Daarop staat duidelijk naam medicatie, vorm en dosering, begin- en einddatum van de behandeling, naam en telefoonnummer van de huisarts, datum en handtekening, enz.

Het document dient volledig ingevuld te worden en aan de leerkracht bezorgd. Zonder dit document mag de school in principe geen medicatie toedienen.

Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.

Alle hierboven beschreven afspraken zijn ook van toepassing tijdens meerdaagse uitstappen.

Binnenspelen tijdens de speeltijd

Als uw kind om één of andere reden tijdelijk niet buiten mag spelen, neem dan contact op met de leerkracht of geef met uw kind een briefje mee. Vermeld de periode waarvoor deze regeling gevraagd wordt.